מועדון צלילה דיפ סיאם 0 קורסי צלילה צלילה באילת ביטוח צלילה ציוד צלילה מבצעים
תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר המשך

6.3 ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, ולא יגבה תשלום ממבצע הפעולה (למעט דמי ביטול) הנקובים על פי חוק הגנת הצרכן בשיעור של עד %5 ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבני הם. במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בשירות נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, לנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור %3 מגובה העסקה.

6.4 ביטול ה של עסקה תעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.

7 .תלונות בנוגע לתוכן

7.1 בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות ל החברה בעמוד “צור קשר” לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.

7.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. נציגי מכירות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8 .מועדון לקוחות

8.1 כל משתמש אשר נרשם לאתר נותן את הסכמתו המלאה להצטרפות למאגר המשתמשים של המפעילה ובכך למועדון לקוחותיה, הן באתר האינטרנט והן בשאר חנויות החברה, בכפוף למדיניות הפרטיות.

8.2 מובהר בזאת כי החברות ב מועדון הלקוחות הינה אישית ואינ ה ניתנת להעברה. החברה רשאית לשנות את תנאי החברות וחוג הלקוחות בכל עת (לרבות ביטול חברות במועדון מכל סיבה שהיא) ו/או להפסיק מתן הנחה או מבצע בכל זמן נתון. כאשר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לגבות דמי הצטרפות ו/או לשנות את סכומם או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.3 עוד מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף לשירותי האתר, הצטרפותו ומילוי פרטי ההתקשרות שלו מהווים את הסכמתו לתקנון ולמדיניות הפרטיות המצורפים לאתר זה ובכלל זה הסכמה לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות SMS ו/או דוא”ל ו/או אמצעי תקשורת אחרים והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות.

9 .הדין החל וסמכות שיפוט

9.1 על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

9.2 תקנון השימוש ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

10 .צור קשר

צוות החברה עומד לשירותך בכל נושא ופנייה ונשמח להעניק לך שירות בימים א’-ו’ בין השעות 07:30 – 17:00 בטלפון שמספרו: 054-2444505 או באמצעות דואר אלקטרוני: i0542444505@gmail.com

מדיניות פרטיות

במסגרת השימוש באתר זה deepsiam.co.il (להלן: “האתר”), שפותח ומופעל ע”י מירצקי מאור ניהול פיננסי בע”מ (להלן: “החברה”), החברה עשויה לאסוף עליך מידע אישי באמצעים המפורטים להלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע אישי כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי. מובהר כי בעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע אישי כאמור באופן המתואר במדיניות זו. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. שימוש באתר מהווה הסכמתך למדיניות פרטיות המפורטת להלן כאשר החברה עשויה לשנות מדיניות זו מעת לעת על ידי עדכון עמוד זה.

כללי

החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נא סף על ידה בעת ביצוע רכישות או הזמנות באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה (כמו למשל קורסי צלילה, ביטוח ועוד). במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, תאריך לידה, מספר כרטיס אשראי, רישיון צלילה, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. חלק מהשדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. מובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לה ירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: “ההרשמה”). עוד מובהר כי כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו אצל החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות להלן ו/או בהתאם להוראות כל דין.

איסוף ושימוש במידע

בעצם שימושך באתר הינך מעניק לחברה רשות לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לאחסנו במאגר המידע של החברה במטרה לעדכן אותך באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים.

בנוסף, החברה מקבלת ושומרת באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות. וזאת כי כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:

  • להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך.
  • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית.
  • לשפר את האתר שלנו.
  • ליצור אתך קשר באמצעות אימייל.
  • לנהל סקרים או לחזק את הקהילה במסגרת “מועדון הלקוחות”

לצורך האמור, האתר משתמש בעוגיות (‘Cookies ,’להלן: “עוגיות”) לתפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לאפיין את המוצרים המתאימים ולצרכי אבטחת מידע. מובהר כי עוגיות הינן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות באמצעים סבירים ומקובלים כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

עוד מובהר כי אם דפדפן האינטרנט שלך מוגדר לסרב עוגיות מהאתר שלנו, אתה לא תהיה מסוגל להשלים את רכישה או לנצל את תכונות מסוימות של האתר, כגון אחסון בסל הקניות שלך פריטים או קבלת המלצות אישיות. כתוצאה מכך, אנו ממליצים לך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כדי לקבל עוגיות מאתר האינטרנט שלנו.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. מסירת מידע לצד שלישי החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

(א) על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
(ב) לצורך העברתם לספקים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר (למשל חברות האשראי);
(ג) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות הקשורות עסקית עם החבר ה ו/או מי מטעמה;
(ד) בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע

לצדדים שלישיים;
(ה) בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
(ו) בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי המשתמש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר ו/או משותפים ו/או צדדים שלישיים אחרים בכפוף לזכות המשתמש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר “בצור קשר “. החברה רשאית להעביר את הפרטים האישיים שלך לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל כמו כן, מובהר כי ייתכן שהנהלת האתר תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב גם Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב – Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. הנהלת האתר אינה אחראית למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

אבטחת מידע

אבטחת מידע של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה. מובהר למשתמש כי החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, צוות החברה עומד לשירותך בימים א’-ו’ בין השעות 30:07 עד 30:17 בטלפון שמספרו: 2444505-054 או ב אמצעות דואר אלקטרוני: i0542444505@gmail.com

עוד רגע בבקשה